• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

- BIJZONDERE GEBRUIKSVOORWAARDEN eBook / Platform

Artikel 1: Algemeen

1.1 Door het plaatsen van een bestelling van een eBook bij The Learning Network (TLN) en haar juridische entiteiten Van Dijk Educatie B.V. (handelend onder de merknamen VanDijk en Studieshop.be) of Studystore B.V. (handeld onder de merknamen Studystore en Studers) via een online verbinding, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden en zijn deze Bijzonder Gebruiksvoorwaarden van toepassing op de relatie tussen u en Van Dijk Educatie B.V. of Studystore B.V. met betrekking tot de levering en het gebruik van het door u bestelde eBook. Daarnaast verklaart u hierdoor deze
Bijzondere Gebruiksvoorwaarden volledig te hebben gelezen en te hebben begrepen
1.2 Van Dijk Educatie B.V. en Studystore B.V. zijn gevestigd in Kampen en hebben als kantooradres (8263 AE) Kampen, Dieselstraat 1. Van Dijk Educatie B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05010273 en Studystore B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09041265. Van Dijk Educatie B.V. en Studystore B.V. worden in deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden zowel gezamenlijk als apart aangeduid met “TLN”.
1.4 Indien u vragen heeft over deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, of indien u om andere redenen contact wilt opnemen met TLN bezoekt u www.vandijk.nl,www.studers.nl, www.studieshop.be of www.studystore.nl.
1.5 Op de Overeenkomst zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden van TLN, die door Gebruiker zijn aanvaard voorafgaand aan de bestelling van een eBook en die zijn na te lezen op www.vandijk.nl, www.studers.nl, www.studieshop.be en www.studystore.nl. In geval van strijdigheid tussen deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden van TLN, prevaleren de eerstgenoemde voorwaarden.

Artikel 2: Definities 

eBook: een boek, uitgave of andere tekst die digitaal beschikbaar is, ongeacht het bestandsformaat en op enig digitaal apparaat afgespeeld kan worden, ter zake waarvan Gebruiker een Licentie verkrijgt/heeft verkregen. Het (intellectueel) eigendomsrecht van een eBook rust bij de auteur(s)rechthebbende, dat meestal de uitgever is van het eBook en waarvan VDE een distributierecht heeft verkregen om licenties op het eBook te verkopen en leveren aan eindgebruikers.
Gebruiker: een eindgebruiker van een eBook, die op grond van een Licentie gerechtigd is gebruik te maken van het eBook.
Licentie: het persoonlijke, niet exclusieve en niet overdraagbare (ter voorkoming van misverstanden: het verstrekken van een sub-licentie is evenmin toegestaan) gebruiksrecht met betrekking tot een eBook.
Platform: het eBookplatform “Bookshelf” van VDE en haar samenwerkingspartner VitalSource Technologies Inc., a Delaware corporation with its principal office at 227 Fayetteville Street, Fourth Floor, Raleigh, North Carolina 27601, U.S.A.. Gebruiker dient voorafgaand aan de eerste keer van gebruik van het Platform de gebruiksvoorwaarden van VitalSource Inc. te accepteren..
Overeenkomst: De overeenkomst tussen TLN en de Gebruiker met betrekking tot de Licentie.

Artikel 3: Licentie en duur

3.1 Mits de Gebruiker deze Bijzondere Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard, verleent TLN de Gebruiker de Licentie en het recht om het eBook gedurende de Licentie te benaderen en te gebruiken via het Platform.
3.2 Het licentierecht is niet overdraagbaar aan derden.
3.3 De Licentie gaat in op het moment van het sluiten van de Overeenkomst. De Licentie heeft een duur die in de Overeenkomst is bepaald.
3.4 In het geval een bepaalde duur is overeengekomen dan eindigt de Licentie automatisch bij het verstrijken van deze duur en is het Gebruiker alsdan niet meer toegestaan (verder) gebruik te maken van het eBook.

Artikel 4: Gebruik van eBook

4.1 TLN verstrekt Gebruiker op haar Platform toegang tot eBooks, waarvan Gebruiker gebruik mag maken op grond van een Licentie. Toegang kan eveneens worden verkregen via het downloaden van een daarvoor bestemde Bookshelf-app van VitalSource Technologies Inc.
4.2 Om eBooks te kunnen gebruiken en te lezen op een mobiel toestel en/of computer of laptop, dient de Gebruiker te beschikken over aangepaste software die door TLN en/of derde partijen wordt aangeboden. Het betreft de software zoals door TLN voor eBooks wordt aanbevolen op haar website www.vandijk.nl, www.studers.nl, www.studieshop.be en/of www.studystore.nl. TLN behoudt zich het recht voor om de gebruiksmethodiek en het leveringsproces van eBook eenzijdig en te allen tijde aan te passen.
4.3 De eBooks zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik door de Gebruiker.
4.4 Zonder andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke afspraak is het de Gebruiker niet toegestaan om het eBook geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verkopen, verdelen, decompileren, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, verhuren, leasen, sub-licentiëren, vergunnen met licentie of op andere wijze over te dragen.
4.4 Gebruiker staat ervoor in dat hij uitsluitend gebruik maakt van het door TLN verstrekte eBook conform het bepaalde in deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden. Indien Gebruiker het door TLN verstrekte eBook gebruikt in strijd met de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden, eindigt het recht van Gebruiker tot gebruik het eBook automatisch en met onmiddellijke ingang. TLN kan in dat geval de toegang van Gebruiker tot het eBook blokkeren. Indien TLN van deze blokkeringsmogelijkheid gebruik maakt, heeft de Gebruiker geen recht op vergoeding van schade of kosten jegens TLN. Tevens komt alsdan iedere aanspraak van Gebruiker op de Licentie te vervallen.
4.5 TLN levertaan de Gebruiker toegang tot het eBook via het Platform. TLN verstrekt aan de Gebruiker, na registratie bij TLN door Gebruiker, een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee Gebruiker in staat wordt gesteld in te loggen op het Platform. Gebruiker ontvangt daarnaast een gebruikersnaam en wachtwoord om gebruik te kunnen maken van de Bookshelf-app.
4.6 Het is Gebruiker niet toegestaan om de aan hem verbonden gebruikersnaam en wachtwoord met derden te delen.
TLN is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van misbruik of verlies van gebruikersnamen en wachtwoorden
door Gebruiker, en mag ervan uitgaan dat de Gebruiker die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord ook daadwerkelijk de door Gebruiker geautoriseerde Gebruiker is en dat alles wat gebeurt vanaf het account van Gebruiker na aanmelding met dient gebruikersnaam en wachtwoord, onder leiding en toezicht van Gebruiker gebeurt. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen zijn gekomen van (een) onbevoegde(n), dient Gebruiker TLN daarvan direct op de hoogte te stellen. De contactgegevens van TLN zijn te vinden op www.vandijk.nl, www.studers.nl, www.studieshop.be en/ of www.studystore.nl.
4.7 Gebruiker zal steeds alle medewerking verlenen en informatie verstrekken, die TLN van hem verlangt in het kader van de uitvoering van deze Bijzondere Gebruikersvoorwaarden. Gebruiker zal zich naar beste vermogen inspannen om steeds juist, volledig en tijdig aan dergelijke verzoeken van TLN te voldoen.
4.8 De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle markeringen, tekst of andere informatie die door hem aan het eBook wordt toegevoegd. Gebruiker vrijwaart TLN ter zake van enige claim van derden, met inbegrip van boetes van een (inter-)nationale toezichthouder. De Gebruiker zal geen informatie opladen die enig risico kan betekenen voor de veiligheid en integriteit van de website en IT-systemen van TLN of derden, of naar algemeen aanvaardbare normen in het maatschappelijk verkeer als schadelijk, obsceen, discriminatoir, beledigen, of anderszins ongepast, illegaal of onrechtmatig kunnen zijn. Indien de Gebruiker in strijd met de vorige volzin handelt, kan TLN de desbetreffende informatie direct verwijderen en zal Gebruiker aan het verwijderen op eerste verzoek van TLN zijn medewerking verlenen, zonder dat voor Gebruiker enig recht op vergoeding van schade of kosten zal ontstaan.

Artikel 5: Prijzen en betaling

5.1 De Gebruiker is gehouden tot betaling van de prijs die is vermeld in de orderbevestiging die hij ontvangt met betrekking tot de aanschaf van het eBook.
5.2 Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden), kunnen ook na de levering van het eBook door TLN worden gecorrigeerd.

Artikel 6: Geen herroepingsrecht en geen recht op ontbinding

6.1 Op het aangekochte c.q. geleverde eBook geldt geen recht van herroeping.
6.2 Zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen kan deze niet worden ontbonden.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

7.1 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op het eBook en het Platform, alsmede op wijzigingen, verbeteringen en/of updates hiervan, de (eventueel) bijbehorende software en documenten en materialen rusten bij TLN en/of haar leveranciers. Gebruiker krijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden.
7.2 TLN is geen eigenaar van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de eBook en de content waarnaar via download links in de eBook wordt verwezen.
7.3 TLN is eigenaar van alle handelsnamen, handelsmerken, of logo’s van TLN. Alle andere handelsnamen, handelsmerken en logo’s zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Artikel 8: Privacy en veiligheid

8.1 Het gebruik van het Platform, en de eBook brengt verwerking van persoonsgegevens van Gebruiker door TLN met zich mee, waaronder begrepen het IP-adres, naw-gegegevens, e-mailadres, bankgegevens en het leesgedrag van Gebruiker. TLN verwerkt de registratiegegevens van Gebruiker voor de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede om informatie te krijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van de door haar geleverde producten en diensten en om deze producten en diensten te verbeteren en Gebruiker hierover te kunnen informeren.TLN kan voor de verwerking van persoonsgegevens een bewerker inschakelen, indien TLN van een bewerker gebruik maakt zorgt TLN er voor dat deze bewerker gebonden is aan dezelfde voorwaarden met betrekking tot de geheimhouding en beveiliging van persoonsgegevens, als waaraan TLN is gebonden. TLN handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking door TLN van persoonsgegevens kunt u nalezen in het Privacy Statement van TLN, dat is gepubliceerd op www.vandijk.nl, www.studers.nl, www.studieshop.nl en www.studystore.nl.
8.2 Voor de levering van eBooks vanuit het Platform van verwerkt VitalSource Technologies Inc. geen persoonsgevens. Voor het gebruik van eBooks via de Bookshelf-app zal door VitalSource Technologies Inc. aan de Gebruiker worden verzocht om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor het genereren van een wachtwoord en gebruikersnaam ten behoeve van het gebruik van de Bookshelf-app. .
8.23 TLN zal zich redelijkerwijs inspannen om de persoonsgegevens van Gebruiker te beveiligen en zal hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen nemen rekening houdend met de stand van de techniek en de aan tenuitvoeringlegging verbonden kosten. Het is de Gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
8.34 Gebruiker zal bij gebruik van het Platform en het eBook gebruik maken van de gangbare veiligheidsmiddelen die redelijkerwijs op een (tablet)computer en/of smarttelefoon geïnstalleerd behoren te zijn, zoals een anti-virus, antispam, anti-spyware, anti-malware, anti-phishing en firewall oplossing, alsmede van eventuele beveiligingsmiddelen die TLN ter beschikking stelt.
8.45 Indien de informatie die Gebruiker toevoegt aan het eBook persoonsgegevens bevat is Gebruiker verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. TLN zal de persoonsgegevens uitsluitende verwerken op instructie van de Gebruiker en uitsluitend als doel om deze aan de Gebruiker ter beschikking te stellen via het Platform.
8.56 Indien de Gebruiker gebruik maakt van een link in een eBook waardoor content kan worden benaderd van de uitgever van het eBook, bestaat de mogelijkheid dat de uitgever persoonsgegevens van Gebruiker verwerkt. Deze verwerking van persoonsgegevens van Gebruiker door de uitgever geschiedt in opdracht van Gebruiker. TLN verwerkt geen persoonsgegevens van Gebruiker, die door de uitgever van Gebruiker zijn verkregen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Het gebruik van het eBook en het Platform geschiedt voor eigen rekening en risico van de Gebruiker. TLN biedt de eBook en het Platform aan “zoals hij is” en zonder enige garantie.
9.2 TLN, haar leveranciers en/of partners zullen in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade ten gevolge van contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke directe, indirecte of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs-)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels-)kosten, noch voor de aanschaffingskosten voor vervangende producten of diensten, of verlies van informatie of gegevens, imagoschade of enig andere speciale, indirecte, bijkomende of gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit uit de aankoop c.q. de levering c.q het gebruik van, of wel het niet kunnen gebruiken van, het geheel of een deel van (de Licentie op) het eBook en/of het Platform. Zulks zelfs indien de schade zou voortvloeien uit een zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt in verband met het eBook en/of het Platform (beiden inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), computervirussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien TLN gewaarschuwd werd voor deze schade.
9.3 TLN verstrekt geen enkele garantie ten aanzien van de accuraatheid, compleetheid, juistheid en/of actueel zijn van (a) de content van het eBook, (b) de content van enige informatiebron waarnaar in het eBook wordt verwezen.
9.4 TLN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet (tijdige) verlening van een Licentie, of in geval van onbeschikbaarheid van het eBook en/of het Platform.
9.5 Elke aansprakelijkheid van TLN vervalt indien de Gebruiker de aangegeven gebruiksaanwijzing van TLN of haar leveranciers en/of partners niet heeft opgevolgd, of indien het eBook of het Platform niet oordeelkundig zijn behandeld.
9.6 In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van TLN, haar leveranciers en/of partners het feitelijke bedrag overschrijden dat is betaald door de Gebruiker voor het eBook of het Platform waaruit de aansprakelijkheid zou voortvloeien.
9.7 Een eBook kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. TLN oefent geen controle uit op die websites van derden. De aanwezigheid van dergelijke hyperlinks in een eBook houdt geenszins een goedkeuring of kwaliteitsgarantie vanwege TLN in. TLN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de deugdelijke werking van de hyperlinks, voor de inhoud van de websites en voor enige schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van de aanwezigheid van een hyperlink naar of de inhoud van die websites of van het feit dat de Gebruiker afgaat op het bestaan of de vermeende volledigheid of juistheid van die websites.
9.8 TLN zal zich inspannen om de toegang tot het eBook 24/7 beschikbaar te stellen. Het eBook en/of het Platform kunnen kan echter tijdelijk onbeschikbaar zijn voor de Gebruiker, vanwege bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden aan of updates van de IT-systemen van TLN, storingen, of vanwege enige andere technische reden aan de kant van TLN, haar leveranciers en/of partners. TLN zal zo veel als mogelijk is de onbeschikbaarheid van het eBook en/het Platform van te voren bij Gebruiker aankondigen. Een en ander zonder dat hierdoor een recht op vergoeding van schade of kosten van Gebruiker jegens TLN ontstaat.
9.9 Gebruiker zorgt er voor dat hij het eBook en het Platform gebruikt in overeenstemming met deze
Gebruiksvoorwaarden en daarnaast geen inbreuk gemaakt wordt op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een derde, of anderszins onrechtmatig wordt gehandeld jegens een derde en vrijwaart TLN ter zake. TLN is gerechtigd om in het geval Gebruiker in verband met het gebruik van het eBook en/of het Platform inbreuk maakt op enig recht van een derde, alle maatregelen te nemen die naar het inzicht van VDE nodig zijn om de inbreuk op de kortst mogelijke termijn te (doen) eindigen.

Artikel 10: Slotbepalingen

10.1 Deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden kunnen door TLN te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld.
Wijzigingen of aanvullingen in de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden worden direct na publicatie daarvan van kracht. TLN raadt aan om regelmatig de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden op www.vandijk.nl, www.studers.nl, www.studieshop.be of www.studystore.nl te checken op wijzigingen.
10.2 Op de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
10.3 Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden of de Licentie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.