• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Identiteit Studers
De producten en diensten die u via deze webshop www.studers.nl bestelt, koopt u van STS B.V. handelend onder de merknaam Studers. STS B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als hoofdvestigingsadres: Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen en als nevenvestigingsadres: Nieuw-Amsterdamsestraat 40, 7814 VA Emmen. STS BV is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09041265.
De klantenservice van Studers is bereikbaar onder telefoonnummer 088-2030330 of via e-mail info@studers.nl.

Producten en diensten
De webshop vermeldt de belangrijkste kenmerken van de producten en diensten die Studers aanbiedt. U mag er van uitgaan dat de producten en diensten aan deze kenmerken en de andere afspraken van de overeenkomst die u met Studers sluit, voldoen.

In een aantal gevallen verricht Studers in opdracht van bijvoorbeeld onderwijsinstellingen de facturatie en inning van kosten van producten en diensten die door de opdrachtgever worden uitgevoerd. Als dit in uw geval van toepassing is, zijn deze kosten in het bestelproces als zodanig te herkennen. Studers is niet verantwoordelijk voor de levering c.q. uitvoering van deze producten en diensten. Als u klachten heeft over deze producten of diensten verwijzen wij u naar de opdrachtgever.

De prijzen die in de webshop worden getoond bij de producten en diensten zijn inclusief BTW. De getoonde prijzen zijn exclusief eventuele bezorg- en betaalkosten. Deze kosten worden later in het bestelproces toegevoegd.

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst - die u met Studers via de webshop hebt gesloten - te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag:

  • van de sluiting van de overeenkomst (in geval van een dienstenovereenkomst of van een overeenkomst tot levering van digitale content die niet op een materiĆ«le drager is geleverd). Tenzij u zelf vooraf heeft aangegeven dat u afziet van het herroepingsrecht;
  • waarop u of een door uw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt (in geval van een verkoopovereenkomst van een product).
  • waarop u of een door w aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product fysiek in bezit krijgt (in geval van overeenkomsten van regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode)

Let er op dat u een retourverzoek naar Studers verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken. U kunt een retour binnen de herroepingstermijn aanmelden in uw persoonlijke account (Mijn Studers) bij de desbetreffende order. Te late verzending heeft tot gevolg dat uw herroepingsrecht komt te vervallen.


Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten voor een andere wijze van levering dan de door Studers geboden goedkoopste standaard levering), behoudens indien de overeenkomst niet voor alle producten wordt herroepen, onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat Studers op de hoogte is gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Studers betaalt u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Studers mag wachten met terugbetaling totdat wij de producten hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U moet de producten onverwijld, echter niet later dan 14 dagen na de dag waarop u de herroeping van de overeenkomst aan Studers heeft meegedeeld, aan Studers terugzenden of overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. Wij raden u aan om de producten per aangetekende post naar Studers te verzenden. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor uw rekening, deze kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 6,95 EUR.

Let er op dat u tijdens de bedenktijd voorzichtig met de toegezonden producten omgaat. Verpakkingen mogen uitsluitend worden verbroken, indien dit voor het beoordelen van het product noodzakelijk is. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de teruggestuurde producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Studers is gerechtigd aan producten een volledige waardevermindering toe te kennen, indien redelijkerwijs valt te verwachten dat het/de desbetreffende product(en) niet meer in het economisch verkeer verhandeld kunnen worden. In geval van een dienstenovereenkomst betaatl u, als u heeft verzocht om de verrichting van de diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u Studers er van in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Uitzonderingen herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten of diensten:

  • die volgens jouw specificaties zijn gemaakt of duidelijk voor een specifiek persoon zijn bestemd;
  • beperkte houdbaarheid hebben;
  • niet geschikt zijn om te worden teruggezonden in verband met gezondheidsbescherming of hygiĆ«ne waarvan de gesealde verpakking door de consument is verbroken;
  • (de dienst) die volledig is uitgevoerd tijdens de bedenktijd
  • (de dienst) waarvan de nakoming is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming, en u heeft verklaard afstand te doen van uw recht van ontbinding zodra Studers de overeenkomst is nagekomen (van deze situatie is sprake in geval van fysieke levering van een inlogcode waarvan door u het seal is verbroken en in geval van digitale levering van een inlogcode.