• Alles voor jouw opleiding
  • Ook 2e hands studieboeken

Identiteit Studers
De producten en diensten die u via deze webshop www.studers.nl bestelt, koopt u van Studystore B.V. handelend onder de merknaam Studers. Studystore B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als hoofdvestigingsadres: Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen en als nevenvestigingsadres: Nieuw-Amsterdamsestraat 40, 7814 VA Emmen. Studystore BV is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09041265.
De klantenservice van Studers is bereikbaar onder telefoonnummer 088-2030300 of via e-mail info@studers.nl.

Producten en diensten
De webshop vermeldt de belangrijkste kenmerken van de producten en diensten die Studers aanbiedt. Je mag er van uitgaan dat de producten en diensten aan deze kenmerken en de andere afspraken van de overeenkomst die je met Studers sluit, voldoen.

In een aantal gevallen verricht Studers in opdracht van bijvoorbeeld onderwijsinstellingen de facturatie en inning van kosten van producten en diensten die door de opdrachtgever worden uitgevoerd. Als dit in jouw geval van toepassing is, zijn deze kosten in het bestelproces als zodanig te herkennen. Studers is niet verantwoordelijk voor de levering c.q. uitvoering van deze producten en diensten. Als je klachten hebt over deze producten of diensten verwijzen wij je naar de opdrachtgever.

De prijzen die in de webshop worden getoond bij de producten en diensten zijn inclusief BTW. De getoonde prijzen zijn exclusief eventuele bezorg- en betaalkosten. Deze kosten worden later in het bestelproces toegevoegd. Klik hier voor een overzicht van de bezorg- en betaalkosten die Studers hanteert.

Herroepingsrecht
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst - die je met Studers via de webshop hebt gesloten - te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag:

  • van de sluiting van de overeenkomst (in geval van een dienstenovereenkomst of van een overeenkomst tot levering van digitale content die niet op een materiĆ«le drager is geleverd). Tenzij je zelf vooraf hebt aangegeven dat je afziet van het herroepingsrecht;
  • waarop jij of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt (in geval van een verkoopovereenkomst van een product).
  • waarop jij of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product fysiek in bezit krijgt (in geval van overeenkomsten van regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode)

Let er op je een retour verzoek naar Studers verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken. Je kunt een retour binnen de de herroepingstermijn aanmelden in je persoonlijke account (Mijn Studers) bij de desbetreffende order. Te late verzending heeft tot gevolg dat uw herroepingsrecht komt te vervallen.


Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten voor een andere wijze van levering dan de door Studers geboden goedkoopste standaard levering), behoudens indien de overeenkomst niet voor alle producten wordt herroepen, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Studers op de hoogte is gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Studers betaalt je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Studers mag wachten met terugbetaling totdat wij de producten hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je moet de producten onverwijld, echter niet later dan 14 dagen na de dag waarop je de herroeping van de overeenkomst aan Studers heeft meegedeeld, aan Studers terugzenden of overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij raden je aan om de producten per aangetekende post naar Studers te verzenden. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor jouw rekening, deze kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 4,95 EUR.

Let er op dat je tijdens de bedenktijd voorzichtig met de toegezonden producten omgaat. Verpakkingen mogen uitsluitend worden verbroken, indien dit voor het beoordelen van het product noodzakelijk is. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de teruggestuurde producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Studers is gerechtigd aan producten een volledige waardevermindering toe te kennen, indien redelijkerwijs valt te verwachten dat het/de desbetreffende product(en) niet meer in het economisch verkeer verhandeld kunnen worden. In geval van een dienstenovereenkomst betaal je, als je hebt verzocht om de verrichting van de diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat je Studers er van in kennis heeft gesteld dat je de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Uitzonderingen herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op producten of diensten:

  • die volgens jouw specificaties zijn gemaakt of duidelijk voor een specifiek persoon zijn bestemd;
  • beperkte houdbaarheid hebben;
  • niet geschikt zijn om te worden teruggezonden in verband met gezondheidsbescherming of hygiĆ«ne waarvan de gesealde verpakking door de consument is verbroken;
  • (de dienst) die volledig is uitgevoerd tijdens de bedenktijd
  • (de dienst) waarvan de nakoming is begonnen met jouw uitdrukkelijke voorafgaande instemming, en je hebt verklaard afstand te doen van je recht van ontbinding zodra Studers de overeenkomst is nagekomen (van deze situatie is sprake in geval van fysieke levering van een inlogcode waarvan door jou het seal is verbroken en in geval van digitale levering van een inlogcode.